1. سلام من جواد مستوفی هستم. هدف از ایجاد این صفحه کمک به یادگیری بهتر شما می باشد
 2. تورفتگی ها(Indentation) در پایتون مهم هستند. در هنگام استفاده از کدهای زیر، به تورفتگی ها توجه نمایید.

برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند، حاصل جمع دو عدد را چاپ کند

 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر num1
 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر num2
 • num1 را با نام num2 جمع کن، بریز داخل متغیر num3
 • num3 را چاپ کن
 • num1 = int(input("enter num1: "))
 • num2 = int(input("enter num2: "))
 • num3 = num1 + num2
 • print(num3)

برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کند، میانگین آنها را چاپ کند

 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر num1
 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر num2
 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر num3
 • num1 و num2 و num3 را با هم جمع کن، سپس مجموع را بر ۳ تقسیم کن بریز داخل متغیر avg
 • متغیر avg را چاپ کن
 • num1 = int(input("enter num1: "))
 • num2 = int(input("enter num2: "))
 • num3 = int(input("enter num3: "))
 • avg = (num1 + num2 + num3) / 3
 • print(avg)

برنامه ای بنویسید که یک نمره از کاربر دریافت کند، اگر نمره بالاتر از 10 بود، success را چاپ کند

 • یک عدد بگیر، بریز داخل متغیر grade
 • اگر grade بزرگتر مساوی 10 بود:
 •   success را چاپ کن
 • grade = int(input("enter grade: "))
 • if grade >= 10 :
 •   print("success")