گذاشتن چهار div به صورت مربعی با استفاده از bootstrap


1
2
3
4

    

html

    

css

      

js

طراحی: جواد مستوفی